New European Privacy law.. 

Also Thermopunt Katwijk, need to inform you about how we use the privacy sensitive data.

We can confirm you, we do not share any of them with others for commercial reasons, and only will collect the necessary data to be able to obey the law, like tax administration, and for service administration. In case of sharing the data with other parts like our administration office, at least the same level of privacy protection or better will be offered by this third party. And only the necessary data will be shared. 

Our privacy statement (in Dutch) ;

 

Privacy verklaring Thermo.Katwijk (Uit te spreken als Thermopunt Katwijk)

Thermo.Katwijk, gevestigd aan Duinstraat 12 2225 RC Katwijk aan/zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.thermopuntkatwijk.nl Thermo.Katwijk Duinstraat 12
2225 RC Katwijk aan/zee +31 652717578

Tinus de Vreugd is de directeur/eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Thermo.Katwijk Hij/zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Thermo.Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Thermo.Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming;
Thermo.Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thermo.Katwijk) tussen zit. Thermo.Katwijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Thermo.Katwijk gebruik van administratieve software pakketten zoals Numbers en Pages.
Er worden geen persoonsgegevens geautomatiseerd verzameld en of verwerkt met software pakketten, dan eventueel strikt noodzakelijk geacht volgens de Nederlandse wetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Thermo.Katwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en naleving van overeenkomsten, zoals garantie termijnen en onderhoudscontracten, en het voldoen aan de Nederlandse wetgeving. (Zoals belasting wetgeving)

page1image1679568page1image1679984page1image1680192

Delen van persoonsgegevens met derden;

Wij delen Persoonsgegevens uitsluitend met derden om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals het doen van belastingaangifte.
Hierbij wordt er een overeenkomst gesloten met de betreffende gegevens verwerkende bedrijven zoals de wetgeving voorschrijft.
De bedrijven die de betreffende persoonsgegevens bewerken, zullen van Thermo.Katwijk geen toestemming krijgen voor het delen van de betreffende persoonsgegevens of gebruik voor andere doeleinden dan de verwerking van deze persoonsgegevens om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals belasting aangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Thermo.Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thermo.Katwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Thermo.Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Thermo.Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Persoonsgegevens die wij verwerken om onze bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren en aan de Nederlandse wetgeving te voldoen, zijn/worden gebruikt voor;

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Thermo.Katwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Thermo.Katwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. >
Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Personalia > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. >
Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Adres > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. > Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Betalingen en overeenkomsten >Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. > Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Verstrekken gegevens aan derden;
Thermo.Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thermo.Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aangifte bij vermoeden van misbruik;
Bij vermoeden van onterecht gebruik en/of misbruik van bedrijfs en persoonsgegevens behorende bij de bedrijfsvoering en administratie van Thermo.Katwijk, wordt ten alle tijde aangifte gedaan bij de daartoe gerechtelijk aangewezen instanties.

24-05-2018
Namens Thermo.Katwijk
Eigenaar Directeur en Functionaris Gegevensbescherming M. de Vreugd.

page3image1684768

 

 

R744 (CO2) ALS DE OPLOSSING VOOR VERWARMEN, ZONDER ENIGE VORM VAN UITSTOOT.

 

 

De strijd tegen de zeespiegelstijging is allang actueel, recht voor de deur van ondergetekende. 
kijk ook op https://nl.wikipedia.org/wiki/Kustwerk_Katwijk for details.


R744 is de koel-technische naam voor Koolzuurgas, ofwel CO2, en is een volledig natuurlijk gas dat overal om ons aanwezig heen is.
Een deel van de lucht die we inademen, bestaat zelfs uit co2.
We kunnen niet eens zonder. Maar net als meestal het geval is, als er te veel aan onze leefomgeving wordt toegevoegd, terwijl het gebruik ervan steeds lager wordt, bijvoorbeeld door de ongekende snelheid van het kappen van oerwouden en andere bossen.
En dit nu al snel een enorm probleem geworden.
En daar komt nog bij, dat als gevolg van het zwaar gesubsidieerde bijstoken van kolencentrales met zogenaamd biobrandstof, er ook nog eens op onze rekening een enorm oppervlakte aan bossen op ons continent worden gekapt, gedroogd met gasgestookte ovens en over enorme afstanden wordt vervoerd onder het motto, milieuvriendelijker maken van kolencentrales

Er ligt ten tijde van dit schrijven 4 miljard Euro gereserveerd voor het openhouden van Kolencentrales!

Er wordt heel vaak en nog steeds door heel veel mensen geroepen dat al die duurzame energie allemaal zwaar gesubsidieerd is, maar juist het tegendeel is waar!
We betalen met zijn allen een enorme prijs aan energie, energiebelasting en van uit de algemene belasting pot ook nog eens enorm aan het in stand houden van het probleem, in plaats van de oplossingen.
Zoals het met bakken geld subsidiëren van zogenaamde restwarmte netten, die ook in het leven zijn geroepen om het afhankelijk blijven van netwerken beheerd door de grote energiereuzen en nog steeds gevoed door kolencentrales in stand te houden!
Ook deze zijn niet alleen zwaar gesubsidieerd, het is ook niet eens geen echte restwarmte!
Er wordt gewoon stoom afgetapt wat naar de turbines gaat die de generatoren aandrijven, en dat wordt als “duurzame restwarmte” verkocht. Duurzaamheid kan echt niet de werkelijke reden zijn voor het aanleggen van warmtenetten, eerder een nieuwe financieel infuus netwerk vanaf burgers, omdat kolen en gas centrales al jaren zwaar verlies gevend de boel flink vervuilen.
Naar warmtenetten is uitgebreid onderzoek gedaan, en deze uitspraken komen dan ook niet uit de lucht vallen.
Kijk ook eens naar de website’s van gebruikers van warmtenetten, en hun jarenlange strijd tegen te hoge kosten, niet werkende netten, weken in de kou in de winter, gevaarlijke leiding breuken etc. etc.
En daarbij, we betalen allemaal, niet alleen de gebruiker... 
Geldt ook voor Groningen, Nam creëert probleem, belasting betaler betaald via verhogen belasting op gas, niet de veroorzaker!
Voorkomen konden we dit al langer, want in en zelfs ver voor de middeleeuwen, en daarna deden we het betreffende duurzame energie opwekken nog niet zo slecht.
Voorbeelden?
Leeghwater (Jan Adriaanszn.) heeft heel wat energie uit wind gehaald om meel te produceren en een heel groot deel van Nederland droog te leggen. (Was timmermans zoon en windmolen bouwer)
Vracht vervoer en visserij op de zeilen, tot ver in de 20e eeuw trouwens, en nu in hoofdzaak als pleziervaart. Vreemd is dat. Waarom we er ooit praktisch mee gestopt zijn? Zonde van het laten liggen van een ontwikkeling die nu pas weer met onder andere Vindskip , en kite voorgetrokken coasters is weer van stal is gehaald. (Bedankt Wubbo Ockels voor uw ongeëvenaarde gedrevenheid daarin!)
Waterkracht, watermolens waar water stroomde, al heel erg lang in gebruik.
Schotland bijvoorbeeld is er mee opgebouwd, en Las Vegas had niet eens bestaan zonder de waterkracht centrale van de Hoover dam.

Waarom we er ooit mee gestopt zijn?

Industriële vooruitgang hoor ik dan als antwoord roepen.
Maar was het dat echt, vooruitgang?
De mensen die in Ruimte zijn geweest en ooggetuige zijn geweest van de zelfdestructie van mensen proberen het ons bij te brengen. En mag dat nu eindelijk eens met resultaat zijn?
Kijk (nog) maar eens goed naar die oproep, nu eens zonder na een paar seconden weg te zappen!

Laatste oproep van Wubbo Ockels aan u allen!

Hoe wij er al jaren mee omgaan.

Verwarmen en of koelen van een gebouw of product, wordt al eeuwen gedaan door het verbranden van een brandstof waarmee warmte wordt opgewekt, wat weer met een bepaalde snelheid de atmosfeer in gaat, afhankelijk van de isolatie weerstand die het even tegenhoud.
Voor koelen verbranden we brandstof, maken er elektriciteit van waarmee we weer met een koelmachine (airco) de warmte uit het gebouw /product halen, en het aan de buitenkant van het gebouw weer weggooien, zodat het weer naar binnen kan stromen, en de koelmachine het weer naar buiten werken enz. enz. En gaat het niet snel genoeg, of krijgen we het te koud of warm? Dan is het antwoord niet minder weggooien door betere isolatie, maar meer vermogen installeren en nog meer co2 uitstoot genereren..

Energie opwekken om het direct weer weg te gooien is de “ intelligente oplossing” van het intelligentste ras op aarde, althans dat vonden we waarschijnlijk zelf.
Omdat het nu het opeens meer geld gaat kosten dan goed isoleren, komt er enige beweging in minder weggooien.
Misschien daarom ook nu de grote hype ,om het eindelijk eens te gaan bewaren door thuisaccu’s te ontwikkelen etc. etc..)
De meeste dieren doen het vele keren beter, als het om omgaan met energie gaat tenminste.
Die gebruiken zo ongeveer alleen maar natuurlijke bronnen zoals zon- wind en water voor verwarmen en koelen, en vooral isolatie.

 

 

Verplaatsen van warmte in plaats opwekken door verbranding;  ofwel, de werking van warmtepomp systemen.

Het principe van een warmtepomp systeem is de omgekeerde werking van van een koelsysteem, en ieder koelsysteem is ook een warmtepomp.
Simpel, niets meer en niets minder.
Het staat duidelijk in de naam;

Warmte-pomp

Een warmtepomp is ontwikkeld voor het verplaatsen van warmte, niet om het op te wekken.
Dit gebeurt door warmte uit een product te halen en te verplaatsen naar het andere product.
Lucht en water zijn in de meeste gevallen het "product" waar we warmte uithalen, en/of naartoe “pompen”.
Om die warmte te kunnen verplaatsen, moeten we de warmte ergens in stoppen, wat gemakkelijk warmte op kan nemen, maar ook weer af kan geven.
En dat “ergens” is nu wat koudemiddel wordt genoemd, en wordt door de compressor van een warmtepomp (of koelsysteem) in een gesloten kring rondgepompt.
Eigenlijk een heel verkeerde naam, want in de natuurkunde bestaat er helemaal geen koude…Alleen meer of minder warmte bestaat.
U kunt het koud hebben, maar kou maken kan niet, alleen maar ergens warmte uit halen of in stoppen!

Warmtepomp schema van de Sanden Aquaeco2 warmtepomp, die met het natuurlijk gas CO2 als koudemiddel werkt.

De hoeveelheid warmte die kan worden rondgepompt met een hoeveelheid koudemiddel, is in grote mate afhankelijk van de hoeveelheid warmte die het koudemiddel per hoeveelheid (gewicht) op kan nemen.
En hier zit juist één van de grote voordelen van CO2 als koudemiddel.
Buiten dat het volledig natuurlijk, en ook nog als enige in de praktijk toepasbaar natuurlijk koudemiddel is, wat volledig onbrandbaar is, kan het ook heel erg veel warmte opnemen vergeleken met andere koudemiddelen.
Doordat je er veel minder van rond hoeft te pompen om dezelfde hoeveelheid warmte te verplaatsen, is het ook nog één van de meest efficiënte van de Koudemiddelen! (Buiten water, maar dat is in de praktijk niet overal bruikbaar, omdat dat bevriest beneden de 0ºC)
Dit is overigens ook bewezen in diverse praktijk tests bij zowel kleine als grote installaties.
Co2 (R744) is daarom ook voor zowel efficiëntie als het milieu, de allerbeste beste keuze als het gaat om koudemiddel in warmtepompen of koelinstallaties.
En daarbij kan het in 1 stap een groot temperatuurverschil overbruggen.
En dat is het al sinds het aller eerste begin van de koel en warmtepomp techniek in 1886!

Maar ja, vroeger wist de “slimme” mens het zo nodig weer beter, en heeft de chemische koudemiddelen CFK’s ontwikkelt, en toen dat faliekant mis ging met de ozonlaag, HCFK’s en HFK’s zoals R134a veel gebruikt in Auto airo’s ,met nog steeds een enorme bijdrage voor de opwarming van de aarde tot gevolg.
Als voorbeeld;
Het leeglopen van 1, als 30% energiebesparend verkochte “hybride warmtepomp” unit met vaak ongeveer 900 gram R410A chemisch koudemiddel, en ook nog steeds gekoppeld aan een gasketel, levert evenveel milieu schade op als het leeglopen van ongeveer 3000! Aquaeco2 warmtepompen, met CO2 koudemiddel.
Die ook nog zonder enige bijval van een gasketel of andere verwarming, in staat is om de meeste cv installaties te voeden en tapwater te voorzien voor een gemiddeld gezin.!
Voor een eenvoudige slaapkamer of kantoor airco, of auto airco geld ongeveer hetzelfde!
De inhoud aan koudemiddel is voor een dergelijke hybride warmtepomp, of airco, bij het zelfde vermogen ongeveer 2x zoveel dan die van een co2 koel/warmtepomp installatie, vandaar het aantal van ongeveer 3000, ter vergelijking. Zie hieronder de cijfers.

(Ter info; het getal van de Global Warming Potential GWP, is gebaseerd op het effect op de opwarming van de aarde door toevoegen aan de atmosfeer van 1 KG` CO2. )
Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een getal: Global Warming Potential (GWP).
Voor CO2 (R744) is dit getal 1
Voor R134a is dit getal 1300 , voor R410a, ook nog veel gebruikt in airco en warmtepompen, is dit getal zelfs nog veel hoger, en wel 2088.)

Om deze reden worden HFK koudemiddelen versneld uitgefaseerd, en is geplaatst onder een zeer streng gehandhaaft quota.                                           De prijzen van deze koudemiddelen die steeds schaarser worden, stijgen met de dag...

Denk dus goed na voordat u een "goedkoop" warmtepomp systeem aanschaft met nog HFC koudemiddel. Dit is allang geen verstandige en verantwoorde keuze meer.

Google er maar eens op los met de zoekterm uitfaseren HFC koudemiddelen en informeer u zelf goed! 

 

Het gebruik van R744 (co2) in de praktijk.

Op het moment van publiceren van dit artikel, (April 2016) is het gebruik van CO2 als koudemiddel al behoorlijk aan het groeien, mat name in de Supermarkt wereld. Met als grootste en ook juiste argument, efficiëntie en energie dus kosten besparen.
Dat het daarmee ook nog het milieu bespaard bij eventuele koudemiddel lekkage, wordt nog steeds en al te vaak onterecht gezien als bijzaak.
De meeste warmtepomp fabrikanten vallen nog steeds terug op het gebruik de chemische koudemiddelen (HFK’s) in het geval van warmtepomp techniek.
De mening van de auteur in deze is ook dat de op het ogenblik van schrijven van dit artikel, verkrijgbare subsidiëring van warmtepompen met deze koudemiddelen niet langer in stand moet worden gehouden.
Dit is met koelinstallaties namelijk ook allang niet meer het geval.
Vasthouden aan deze technieken is allang geen noodzaak meer, omdat alles voor het bouwen van CO2 warmtepompsystemen beschikbaar is, betaalbaar, toekomst bestendig, duurzaam en zeer betrouwbaar te verkrijgen is. En ook wordt het al sinds het aller eerste begin van de koeltechniek ( en daarmee warmtepomp techniek) toegepast.
Er is dus voldoende kennis en gegevens, betreffende de lange termijn effecten op het milieu beschikbaar, aangaande het gebruik van R744 ofwel CO2 als koudemiddel.


DE PRIMEUR.
Thermopunt Katwijk, hoewel volledig gecertificeerd onder Bureau Veritas, voor het werken met chemische koudemiddelen, zowel als bedrijf, als persoonlijk, (F-Gassen certificering) richt zich in hoofdzaak op co2 koudemiddel voor de toekomst.
Met name de warmtepomp toepassingen waar het meeste rendement winst te halen is.
Niet eenvoudig, maar heel goed mogelijk.
En nu bewezen door Thermopunt Katwijk, ook effectief.
Door het als eerste in Nederland uitrusten van een standaard rijtjes woonhuis uit 2002,(jaren 90 ontwerp) met een co2 koudemiddel warmtepomp installatie.
En hiermee zonder comfort verlies en afgesloten van het gasnet, en in combinatie met zonnepanelen de stap mogelijk gemaakt van het gebruik van overwegend fossiele energie, naar “all electric” fossiel vrije energie.
Alles aangesloten op de bestaande , en op geen enkele wijze aangepaste cv installatie.
Niet eens een waterbesparende douchekop.
Niet alleen de zonnestroom van dak is groene energie, ook het benodigde deel ingekochte stroom komt gegarandeerd van wind en zon energie. (Zelfstroom in dit geval)
In 1 stap van (5 a10% renewable) grijze stroom, en verbranden van gas; naar 100% fossiel vrije energie!.
Dat is wat ik nu noem echt 95% winst voor het milieu!
En na meerdere jaren en winters test draaien, (het systeem is in April 2015 geplaatst) heeft het zonder comfort verlies, ook nog eens energie bespaard.

De cijfertjes!;


Het verbruik was 6000 kWh over het gehele jaar.
De op het westen geplaatste zonnepanelen brachten 4000kWh op. Nog in te kopen, 2000 kWh
a ongeveer 0.20€ per kWh (= naar boven afgeronde inkoopprijs voor elektriciteit, ten tijde van schrijven van dit artikel) = 400€ per jaar aan verwarming en tapwater verwarming kosten per jaar.
Voor gezinsgebruik.
Dat komt op 400€ : 12maanden= 33,33€ per maand!

Na het voorzien van de woning van goede tochtstrippen is het verbruik over 2017 naar 4000kWh omlaag gegaan.                                                             Dat is dus gelijk aan de opbrengst van de 15 pV panelen. Deze gegevens zijn uit monitoring, en niet van berekeningen of inschattingen.

En, wat is uw gas of stadswarmte rekening per maand?

Vraag het eens aan bewoners in Groningen, en met name de slachtoffers van de gasbevingen of ze achter dit soort oplossingen staan.
(En dan te bedenken dat de techniek in basisvorm al in 1887 beschikbaar was. Als je alles van te voren zou weten…..)
De volgende foto’s zijn van de CO2 koudemiddel warmtepomp installatie, die in bovenstaande publicatie is genoemd. Zonnestroom opbrengst komt van de 15 in Nederland geproduceerde Autarco zonnepanelen op een schuin westelijk gericht dak. (Zie foto) En de Co2 koudemiddel Warmtepomp gebruikt voor de test, is een Sanden Aquaeco2 lucht-tapwater warmtepomp, met optionele verwarming module.
En alles mogelijk met hoge kwaliteit techniek, zonder buiten unit, zonder warmtebron te moeten boren, met gebruik van alle warmte uit ventilatie retour lucht.
Een normale geaarde stopcontact is over het algemeen voldoende voor de stroomverzorging.


En dat alles voor een betaalbare prijs, en met gebruik van hoge kwaliteit materialen.

 

Nominatie Duurzame Dinsdag Greenchoice energieprijs.
Tijdens en na de introductie van het bovengenoemd warmtepomp systeem, heeft ondergetekende op basis van ervaring in pomp techniek, vloeistof regeltechniek en Pc besturing techniek gebruikt, om een geheel nieuw verwarming circulatie systeem te ontwikkelen.
Hiervoor is contact gezocht met de beste en op het gebied van duurzaamheid voorop lopende fabrikanten gezocht waaronder Wilo, en Resource Data Management in Schotland. Deze hebben specifiek voor het systeem passende producten ontwikkeld, en meegedacht aan de oplossing.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nominatie voor de Duurzame Dinsdag Greenchoice energieprijs 2017.
Meer informatie kunt u vinden op

http://www.duurzamedinsdag.nl/Terugblik-2017/Winnaars


Natuurlijk is het ook mogelijk om dergelijke systemen toe te passen voor tapwater verwarming, en verwarming van hotels, verzorging tehuizen, appartement gebouwen, etc.etc.
Met name renderen dergelijke systemen bij veel tapwater verbruik.
Zoals het toepassen bij grootkeukens van hotels, douchewater verzorging van sportvelden, zalen, scholen en soortgelijke gebouwen, waar veel warm tapwater nodig is.

Er kan gebouwd worden voor zeer grote hoeveelheden en vermogens.
(Aquaeco2 met grotere buffer, en voor zeer grote hoeveelheden kan er op maat worden gebouwd)

CO2 koudemiddel is uiterst geschikt als koudemiddel in installaties, die zelfs gebruik van lage restwarmte temperatuur (zelfs al vanaf 15ºC restwarmte!) uiterst efficient maken!

Denk hierbij bijvoorbeeld uit warmte uit afvalwater water, restwarmte uit koelwater processen.


Warmte uit retour ventilatielucht (zoals in bovenstaande voorbeeld, maar ook groter)

Er is veel meer mogelijk dan u waarschijnlijk denkt.

Neem gerust eens contact op bij vragen.

Deze website is eigendom van;

Thermopunt Katwijk
Duinstraat 12
2225 RC Katwijk aan/zee
Tel: 0652717578
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.thermopuntkatwijk.nl
www.co2warmtepomp.info
www.r744heatpump.com

 

 

 

 

 

R744 (CO2) AS SOLUTION FOR HEATING, NOT AS PROBLEM.  

 

 

 

R744 is the refrigerant name of CO2, (Carbon Dioxide), and is a natural gas which is all around us.

In fact, we even cannot live without it!

But as with anything, adding too much to our environment while the demand of the natural use from nature, is rapidly decreasing by cutting down forests, ( also for the use of fire wood and fuel pellets! )  is becoming a problem rapidly.

The proof is all around us ( see picture above) even on our doorstep every day in many forms, and still humanity is not entirely convinced. 

Time is running out is often heard, lets take action etc. etc. etc.

Some of my thoughts in these are,

 

Why did we ever stopped with sailing our goods over the oceans, using free and sustainable wind, and stopped a development which was already that far ahead, that it still can be, and is used today.

If we watch the Volvo Ocean race, we can see the possibility's, but why still use this for fun only in most cases?? 

 

Why did we stop using wind for a lot of small propulsion needs like we did successfully in the 

middle ages?

   

Off course the answer will be;  industrial progress.. 

But was it really?……………

 

How to use the same product causing so much problems, to build one of the solutions to stop global warming by humanity?

 

  

The working of a heat pump system. 

 

Heating or cooling a building is done for years by adding heat, burning some kind of fuel, and cooling, by a refrigeration system taking out the heat of a building and throw it in the direct environment of the building (roof mostly).

Creating and using energy, to throw away energy, is seen to be the “smart solution of the “intelligent” species called humanity.

Most animals does far better than we do I can ensure you. 

They use insulation in most cases, and also the natural sources wind, and sun.

 

A heat-pump is axially a refrigeration system, working the other way around.

That simple, nothing more and nothing less.

How it works its all in the name;   

 

Heat-pump

 

It is designed to transfer heat from one place to the other, not to create heat.

 

To take away the heat out of a product, and move it to the other. (Air or water are the most common products to “take out”, or “pump to” the heat). 

In order to transport the heat, we have to place it in a something which is able to take up heat, and deliver it too.

 

 

Heat-pump scheme of the Sanden Aquaeco2 R744 heat-pump, air to water (the evaporator is a air cooler in this case) . 

 

 

 

This something is the refrigerant, and is pumped around by the compressor of a heat-pump in a closed system.

The amount of heat which is able to be transported by heat pump, depends on the amount of heat which can be put in to the refrigerant.

And here is one the biggest benefits for using CO2 as refrigerant!                                                   

It is able to contain, and transport a lot of heat in every gram.

Test in practice showed it is the most efficient refrigerant (next to water, which can’t be used in practice because it will freeze below 0ºC) 

Also it is a natural gas, which is non flammable or aggressive, and even used bubbles in drinks, and off course as a fire extinguisher . 

Look at the bubbles in your beer, or lager.. CO2 refrigerant is often a by product of the proces of making this liquid, which also mean that even producing this refrigerant has low energy use en environmental impact.. 

CO2 therefore is the best refrigerant to use of all known, and was already, in the past refrigeration/heat-pump history sinds 1896!  But off course “smart” humanity thought it could do better than nature again! 

The CFC and HCFC’s were developed around 1930, with devastating results for our ozon layer! 

 

 

THE USE OF R744 (CO2 REFRIGERANT) IN PRACTICE.

 

At the moment of publication of this website, (April 2016) there is already a lot of refrigerant installations build, with CO2 as refrigerant, and build to reuse the heat as much as possible.

However most heat pump and airco systems suppliers do not, and are still holding on to technique which is in order to be phased out, even knowing that all the technique for using natural refrigerants, is available at the moment of publishing this article.

Thermopunt Katwijk however is,  although certificated to work with all refrigerants, using CO2 as main refrigerant, and was the first to install a Heat-pump system in the Netherlands in a   private estates home .

This was in April 2015, and now a year further it proved to be a system which is able to maintain comfort in a well insulated home also in winter, without any use of extra heat sources (Combined or so called hybrid systems)  and is able to provide al heat and domestic hot water with a temperature of 65ºC  even when it is freezing outside.

Also a benefit of CO2 comparing with other refrigerants, there is a bigger temperature difference possible between low and high temperature, than most of the other refrigerants.

And less refrigerant needed, does mean a smaller system.

Well, look at the next picture’s of the system replacing a gas-heater in the Netherlands, all placed in a small corner of the attic. 

 

   

Sanden Aquaeco2 heatpump system making this home a fossil fuel free one, in combination with solar panels and wind energy.

 

Also see :

 

http://larsboelen.nl/2015/05/going-fossil-free-putting-my-money-whe-my-mouth-i  

 

 

  

All possible against a very reasonable price, and high quality. 

Of course it is also possible for systems with almost any demand, cooling, heating and or HVAC.

For sport facility's, elderly home's, hospitals, low temperature heat recovery, also for industry, hotels, swimming pools, schools, and everywhere a possible solution for the need of lots of DMHW (Domestic hot water , and heating, using fossil free electricity from wind, water and solar power.

Using those systems on bigger scale, can be helpful to release grids from overcapacity, and will ease the use smaller local emergency power plants and still have comfortable heating and saving fuel.

      

Please contact for more information,

 

 

Tinus de Vreugd

Thermopunt Katwijk              

Duinstraat 12                    

2225 RC Katwijk aan/zee                     

Tel: 0652717578

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                     

      www.thermopuntkatwijk.nl