New European Privacy law.. 

Also Thermopunt Katwijk, need to inform you about how we use the privacy sensitive data.

We can confirm you, we do not share any of them with others for commercial reasons, and only will collect the necessary data to be able to obey the law, like tax administration, and for service administration. In case of sharing the data with other parts like our administration office, at least the same level of privacy protection or better will be offered by this third party. And only the necessary data will be shared. 

Our privacy statement (in Dutch) ;

 

Privacy verklaring Thermo.Katwijk (Uit te spreken als Thermopunt Katwijk)

Thermo.Katwijk, gevestigd aan Duinstraat 12 2225 RC Katwijk aan/zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.thermopuntkatwijk.nl Thermo.Katwijk Duinstraat 12
2225 RC Katwijk aan/zee +31 652717578

Tinus de Vreugd is de directeur/eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Thermo.Katwijk Hij/zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Thermo.Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Thermo.Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming;
Thermo.Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thermo.Katwijk) tussen zit. Thermo.Katwijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Thermo.Katwijk gebruik van administratieve software pakketten zoals Numbers en Pages.
Er worden geen persoonsgegevens geautomatiseerd verzameld en of verwerkt met software pakketten, dan eventueel strikt noodzakelijk geacht volgens de Nederlandse wetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Thermo.Katwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en naleving van overeenkomsten, zoals garantie termijnen en onderhoudscontracten, en het voldoen aan de Nederlandse wetgeving. (Zoals belasting wetgeving)

page1image1679568page1image1679984page1image1680192

Delen van persoonsgegevens met derden;

Wij delen Persoonsgegevens uitsluitend met derden om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals het doen van belastingaangifte.
Hierbij wordt er een overeenkomst gesloten met de betreffende gegevens verwerkende bedrijven zoals de wetgeving voorschrijft.
De bedrijven die de betreffende persoonsgegevens bewerken, zullen van Thermo.Katwijk geen toestemming krijgen voor het delen van de betreffende persoonsgegevens of gebruik voor andere doeleinden dan de verwerking van deze persoonsgegevens om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals belasting aangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Thermo.Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thermo.Katwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Thermo.Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Thermo.Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Persoonsgegevens die wij verwerken om onze bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren en aan de Nederlandse wetgeving te voldoen, zijn/worden gebruikt voor;

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Thermo.Katwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Thermo.Katwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. >
Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Personalia > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. >
Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Adres > Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. > Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Betalingen en overeenkomsten >Minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens Nederlandse wetgeving, eventueel ook na beëindiging van bedrijfsvoering, maar ten minste minimaal de wettelijke geldende termijn, met een streven naar maximum 15 jaar. > Reden bewaar termijn; Voldoen aan wetgeving zoals belastingwetgeving, en het in stand houden van bewijs, wegens niet verjaren van de mogelijk tot onderzoek naar belastingfraude.

Verstrekken gegevens aan derden;
Thermo.Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thermo.Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aangifte bij vermoeden van misbruik;
Bij vermoeden van onterecht gebruik en/of misbruik van bedrijfs en persoonsgegevens behorende bij de bedrijfsvoering en administratie van Thermo.Katwijk, wordt ten alle tijde aangifte gedaan bij de daartoe gerechtelijk aangewezen instanties.

24-05-2018
Namens Thermo.Katwijk
Eigenaar Directeur en Functionaris Gegevensbescherming M. de Vreugd.

page3image1684768